عنوان دوره*
نام و نام خانوادگی شرکت کننده1*
نام و نام خانوادگی شرکت کننده2
نام و نام خانوادگی شرکت کننده3
نام و نام خانوادگی شرکت کننده4
نام و نام خانوادگی شرکت کننده5
نام شرکت*

در صورتی که شرکت کننده به صورت حقیقی در دوره آموزشی شرکت می نماید در این قسمت عبارت هیچ را بنویسید

شماره تلفن همراه شرکت کننده1*
شماره تلفن همراه شرکت کننده2
شماره تلفن همراه شرکت کننده3
شماره تلفن همراه شرکت کننده4
شماره تلفن همراه شرکت کننده5
ایمیل شرکت کننده1*
ایمیل شرکت کننده2
ایمیل شرکت کننده3
ایمیل شرکت کننده4
ایمیل شرکت کننده5
نوع شرکت در دوره*

هزینه دوره+ 9درصد مالیات ارزش افزوده

آپلود فیش واریزی
آپلود فرم ثبت نام*

تحویل اصل فرم ثبت نام در روز برگزاری دوره به همراه مهر و امضا شرکت ضروری می باشد

توضیحات

شماره تماس جهت تایید:

09981541607 و یا 66570930 داخلی 110 خانم حدادی واحد آموزش

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.