یکصدوسومین شماره ستبران منتشر شد
اینجا هستیدSkip Navigation Links
سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استاندارد EN 50600:2017 سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استاندارد EN 50600:2017

مرکز آموزشهای تخصصی متاکو با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی و حمایت انجمن دیتا سنتر ایران در نظر دارد سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استاندارد EN 50600:2017 را در تاریخ 13 و 14 شهریور ماه سال جاری در محل دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با فایل فراخوان سمینار را کلیک کنید.

فراخوان سمینار

ﻮﮐﺎـــﺘﻣ ﺎـــﺑ ﻢـــﻫ شزﻮـــﻣآ ﺰـــﮐﺮﻣ يرﺎـــﮐدازآ يﺎـــﻫ و يزﺎـــﺠﻣ               
 ﯽﻣزراﻮـﺧ هﺎﮕﺸﻧاد  و  ﺖـﯾﺎﻤﺣ    ناﺮــﯾا ﺮــﺘﻨﺳ ﺎــﺘﯾد ﻦـﻤﺠﻧا        رﺎﻨﯿﻤـﺳ ناﺮـﯾا رد رﺎـﺑ ﻦﯿـﻟوا ياﺮـﺑ دراد ﺮـﻈﻧ رد
دراﺪﻧﺎﺘـــــﺳا ﻪـــــﯾﺎﭘ ﺮـــــﺑ هدادﺰـــــﮐاﺮﻣ يراﺪـــــﻬﮕﻧ و ﺖﯾﺮﯾﺪـــــﻣ ﯽـــــﺼﺼﺨﺗBSI EN 50600:2017

ﻮﮐﺎـــﺘﻣ ﺎـــﺑ ﻢـــﻫ شزﻮـــﻣآ ﺰـــﮐﺮﻣ يرﺎـــﮐدازآ يﺎـــﻫ و يزﺎـــﺠﻣ               
 ﯽﻣزراﻮـﺧ هﺎﮕﺸﻧاد  و  ﺖـﯾﺎﻤﺣ    ناﺮــﯾا ﺮــﺘﻨﺳ ﺎــﺘﯾد ﻦـﻤﺠﻧا        رﺎﻨﯿﻤـﺳ ناﺮـﯾا رد رﺎـﺑ ﻦﯿـﻟوا ياﺮـﺑ دراد ﺮـﻈﻧ رد
دراﺪﻧﺎﺘـــــﺳا ﻪـــــﯾﺎﭘ ﺮـــــﺑ هدادﺰـــــﮐاﺮﻣ يراﺪـــــﻬﮕﻧ و ﺖﯾﺮﯾﺪـــــﻣ ﯽـــــﺼﺼﺨﺗBSI EN 50600:2017


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

 
 
عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کرده ام


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.